For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Velkommen til filosofiiskolen.no!

Human-Etisk Forbund har gleden av å presentere dette nye nettstedet, der formålet er å fremme en mer filosofisk og samtalebasert undervisning i skolen. Vi ønsker å bidra til at det gis rom for filosofisk dialog i klasserommet, og gjennom dette gi elevene mulighet for dypere refleksjon rundt temaene i læreplanen.

Målgruppen for nettstedet er først og fremst lærere som underviser i KRLE-faget på 8.–10. trinn. Temaene som tas opp, er imidlertid tverrfaglige og relevante for mange fag. Under de ulike temaene vil man finne en kort introduksjonstekst og deretter forslag til aktiviteter, filmsnutter, litteratur eller lignende som kan være innfallsvinkler til samtale. Man finner også forslag til filosofiske spørsmål som kan brukes underveis i samtalen. Se for øvrig kapittelet “Metode” for å lese mer om den filosofiske samtaleformen og få tips til hvordan man kan lede filosofiske samtaler.

De filosofiske temaene på nettstedet kan lett kobles til verdier og prinsipper i overordnet del av læreplanen, blant annet til de tverrfaglige temaene Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling og Folkehelse og livsmestring. Den filosofiske innfallsvinkelen kan inngå som en naturlig del av det tverrfaglige arbeidet. Ved å arbeide med filosofiske spørsmål kan vi skape sammenheng mellom fagene og få elevene til å integrere ulike kunnskapsområder. Filosofiske samtaler oppøver evnen til å gå i dybden, se sammenhenger, tenke kritisk og relatere temaer i fagene til eget liv. Elevene får trening i respektfull i dialog og i å tåle ulikhet og uenighet.

I tillegg til å tilby filosofiske innfallsvinkler knyttet til tema i læreplanen, gir også dette nettstedet, i et eget punkt, en presentasjon av sekulær humanisme, også kalt livssynshumanisme. Dette stoffet kan brukes i KRLE-undervisningen eller være fordypningsstoff for alle interesserte.

Bolkene som gir lærerne undervisningsopplegg for KRLE-faget, omfatter hovedområdene filosofi og etikk, livssyn og kristendom. Vi har lagt spesiell vekt på eksistensielle og etiske spørsmål som har relevans for ungdommers hverdag. Også kritisk og vitenskapelige tenkning er blitt prioritert.

At vi har innlemmet undervisningsopplegg om kristendom, kan kanskje overraske noen, men kristendom er definert som et omfattende tema i læreplanen. Dessuten er sentrale begreper og forestillinger i kristendommen blitt tankegods som i århundrer har preget vestlig kultur, også den norske. De vanligste kristne begrepene er velegnede innfallsvinkler til allmennmenneskelige etiske og eksistensielle temaer. Vi har lagt opp til at også undervisningen om kristne begreper og ideer kan skje i form av filosofiske og undersøkende samtaler.

Dette nettstedet har intensjoner om å vokse og være i stadig utvikling. Det vil komme nye innlegg og aktiviteter til, og vi vil jevnlig publisere stoff i kategorien Aktuelt. Slikt aktuelt-stoff vil ta utgangspunkt i hendelser i tiden og relatere seg til læreplanmål og temaer for 8.–10. klassetrinn. Etter hvert vil vi også lage egne sider for videregående skole og barneskole. Nettstedet så langt er dermed en begynnelse på noe som forhåpentligvis vil være en god ressurs for lærere og andre interesserte.