For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Om oss

DETTE NETTSTEDET er opprettet av Human-Etisk Forbund og har som formål å legge til rette for en mer filosofisk og samtalebasert undervisning i skolen.

Formål

Nettstedets formål er å bidra med lett tilgjengelige ressurser for alle som ønsker å bruke filosofisk samtale som metode i undervisningen. Filosofiske samtaler oppøver elevenes evne til å gå i dybden, se sammenhenger, tenke kritisk og relatere temaer i læreplanen til samfunnet og eget liv. I tillegg trenes elevene i å se ting fra ulike perspektiver og utveksle tanker i en respektfull atmosfære. Den filosofiske samtalen er slik i tråd med målsetninger om dybdelæring og tverrfaglighet i undervisningen og er en arena for demokratisk dannelse og kritisk tenkning.

Målgruppen for nettstedet er først og fremst lærere som underviser på 8-10 trinn, men materialet vil også kunne anvendes i videregående skole. Aktivitetene er utarbeidet i tilknytning til kompetansemål for KRLE-faget, men temaene er tverrfaglige og relevante i mange fag, som for eksempel samfunnsfag, norsk, engelsk, naturfag og valgfag som Demokrati i praksis og Internasjonalt samarbeid. I tillegg kan ressursene være nyttige for alle som ønsker å invitere til filosofiske samtaler, med mennesker i alle aldre.

I de nylig vedtatte kjerneelementene i fagene (Udir. 2018) fremheves «etisk refleksjon», å «kunne ta andres perspektiv» samt «utforskning av eksistensielle spørsmål og svar» som sentrale elementer i KRLE-faget. Vårt håp er at dette nettstedets lett tilgjengelige undervisningsopplegg med filosofiske og etiske spørsmål kan være et nyttig verktøy for å skape gode dialoger i klasserommet.

Innhold

Hoveddelen på dette nettstedet, «Trinn 8–10», inneholder korte introduksjonstekster som munner ut i forslag til ulike aktiviteter og «grublespørsmål» knyttet til temaer i læreplanen. Aktivitetene fordrer en dialogbasert undervisningsform (se det vi har skrevet under “Metode”).  Her finnes bolker som kan brukes direkte i undervisningen, eller som kan tilpasses til eget bruk.

I hoveddelen har vi sortert våre innlegg under det som lenge har vært tre hovedområder i KRLE-faget: Filosofi og etikk, Kristendom og Livssyn. Vi har lagt vekt på eksistensielle og etiske spørsmål som er godt egnet til utforskning i klasserommet, og som har relevans for ungdommers hverdag. Under inngangen Filosofi og etikk er materialet tilpasset de nye tverrfaglige hovedområdene i læreplanen: Demokrati og medborgerskap, Folkehelse og livsmestring og Bærekraftig utvikling. Dette gjør det lett å finne tematiske opplegg som kan knyttes til tverrfaglig arbeid.

At dette nettstedet også inneholder undervisningsopplegg knyttet til kristendommen, kan muligens overraske noen. Men kristendom er definert som et omfattende tema i læreplanen. Sentrale begreper og forestillinger i kristendommen har preget vestlig kultur, og kristne begreper kan være gode innfallsvinkler til allmennmenneskelige temaer av etisk og eksistensiell art. Vi har derfor lagt opp til at undervisning om kristendommen også kan omfatte filosofiske og undersøkende samtaler med utgangspunkt i kristne kjerneverdier.

I tillegg inneholder nettstedet en teoridel – «Om livssynshumanisme» – som gir en grundig presentasjon av sekulær humanisme, også kalt livssynshumanisme. I denne delen kan lærere finne bakgrunnsstoff for å undervise om livssynshumanismen. Tekstene kan også være interessante for alle som vil gjøre seg bedre kjent med ulike sider ved livssynshumanismen, deriblant Human-Etisk Forbunds kursledere for konfirmantundervisning, tillitsvalgte, ansatte og medlemmer.

Vi har intensjoner om å vokse

Dette nettstedet har intensjoner om å vokse, både ved at nye og dagsaktuelle innlegg vil komme til, og ved at vi etter hvert også vil lage egne bolker for videregående skole og barneskole. Nettstedet, slik det nå foreligger, er dermed en begynnelse på noe som forhåpentligvis vil være en god ressurs for lærere.

Aktuelt-stoff

For at nettstedet skal være levende og i stadig utvikling, vil vi jevnlig publisere stoff i kategorien Aktuelt. Slikt aktuelt-stoff både være hendelser i nyhetsbildet og årlige merkedager og vil relatere seg til ulike læreplanmål og til nettstedets bolker for 8.–10. klassetrinn.  Når dette stoffet ikke lenger kan kalles aktuelt, arkiveres det, slik at lærere kan søke det opp for også i ettertid å bruke det i undervisningen.

Lærere og andre som ønsker det, kan skrive seg på en mailingliste for å bli informert om når nye aktuelt-saker – eller nye undervisningsopplegg – er blitt publisert.

Egen Facebook-side

Nettstedet har en egen Facebook-side der vi vil publisere nyheter og læringsstoff. Her er det åpent for tilbakemeldinger og diskusjon om det faglige innholdet. Vi vil også informere om kurs og andre aktiviteter som er relevante for å fremme en samtalebasert undervisning.

Nettstedets redaksjon

Redaksjonen har følgende medarbeidere: