For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Ansvar

Ansvar er et krevende ord. Det oser av alvor, stirrer deg rett inn i øynene og forlanger noe av deg. Krever at du blir stående rak i ryggen når alle andre tar et skritt tilbake. Fordrer at du handler, velger og tar tak.

Ansvar i moralsk betydning handler om plikt: om en plikt til å handle, til å “svare på” utfordringen som ligger i en aktuell situasjon. Å ta ansvar vil si å velge å bidra, velge å handle istedenfor å se en annen vei. 

Ansvar er imidlertid et flertydig ord.  I tillegg til å påta seg en moralsk forpliktelse, kan det å ta ansvar også innebære å ta på seg en oppgave,  eller i juridisk terminologi bli dømt til straff, erstatning eller andre ubehageligheter. Man kan ha ansvar for noe man har gjort, men også for noe man har unnlatt å gjøre.

Ansvar kan simpelthen være et så vanskelig ord å definere at det har lett for å miste sin betydning. Jens Stoltenberg vant i 2013 avstemningskonkurransen «Årets gullkorn» i Dagbladet for en uttalelse om ansvar i «Politisk kvarter» på NRK: «Mitt ansvar er å ta ansvar for det jeg har ansvar for.» Ja, da er vel alt enkelt og greit? Statsministeren fikk over en fjerdedel av de avgitte stemmene. Kanskje var det fordi de fleste av oss kjenner oss igjen i utsagnet «ansvaret var så tungt at det var enkelt å løpe fra det», slik tristessekunstneren Nils-Fredrik Nielsen uttrykker det. Eller hva med Piet Heins aforisme: «Hver gang et ansvar blir delt mellom to, blir det bare en prosent til hver.»

Vårt moralske ansvar er altså slett ikke så lett å kartlegge. Men vi kan heller ikke løpe fra det, får vi høre. Med friheten følger nemlig ansvaret, og friheten vil vi jo ha. Eksistensialisten Jean-Paul Sartre sa det slik: «Mennesket er dømt til å være fri. Dømt, fordi det ikke har skapt seg selv, og fri, fordi det, når det engang er satt inn i verden, er ansvarlig for sine gjerninger.» Det frie menneske har da altså ikke noe valg: Ansvaret følger med vår eksistens som frie, velgende og handlende mennesker i verden.

Hva innebærer det da å være et ansvarlig menneske? Som borger av et samfunn, og som medborger, fordres det at du tar ansvar, ikke bare for deg selv, men også for fellesskapet og for andre mennesker. Du angår andre, og andre angår deg. Dine handlinger påvirker andre, og andres handlinger deg. Dette kan sies å være menneskets vilkår. Sosiale vesener er vi, enten vi vil eller ei.

“Å ville sin egen frihet, er dermed også å ville andres frihet”, skrev Simone de Beauvoir. Kan man da si at vi har en plikt til å ta vare på, ikke bare oss selv, men andre rundt oss, – en plikt til å bidra til samfunnets beste? Filosofen Immanuel Kant hevdet dette, og begrunnet det ut fra vår menneskelige sameksistens. Ut fra en slik tanke er det menneskenes plikt å “handle til gode for menneskeheten”. Kan et slikt ansvar kanskje ikke bare være en tung plikt, men gi mening til tilværelsen? Eller, er det bedre å flykte fra både friheten og ansvaret?

«Et snøfnugg i et snøskred vil aldri føle seg ansvarlig.»

Stanislaw Jerzy Lec

Aktiviteter

Hvor langt strekker vårt ansvar seg?

Vis en eller flere episoder fra NRK-serien “På flukt” med Leo Ajkic. Vis eventuelt klippet over med Leos tre tips. Denne serien gir et innblikk i flyktningers situasjon i Europa i dag og tematiserer en aktuell problemstilling uten å gi noen politiske svar eller konklusjoner. Det finnes ingen enkel fasit på flyktningkrisen, men kan vi glemme eller unnlate å ta situasjonen inn over oss, selv om vi ikke har noen enkel løsning? 

Få elevene med på en refleksjon over hvilket ansvar vi har for andre rundt oss og for mennesker som har det vanskelig, for eksempel folk som er på flukt. Er det noen andres ansvar å hjelpe, eller er det noe vi selv kan gjøre?

 • Hva tror dere det er som driver mange til å forlate sine hjem og dra ut på en farefull ferd med ukjent resultat?
 • Hva tror dere er det vanskeligste mange flyktninger opplever?
 • Hva er håp? Kan man bevare håpet under vanskelige omstendigheter, i så fall hvordan?
 • Hva tenker dere om måten flyktninger blir møtt på?
 • Hvem kan eller bør hjelpe dem, synes dere?
 • Er det noe vi kan gjøre, eller er det bare opp til politikere å forsøke å løse denne krisen?
 • Hva med de som bor i områdene der flyktningene ankommer? Hvordan klarer de å takle situasjonen? Har de et ekstra ansvar for å hjelpe, eller ikke?

Hvem bryr seg?

Vis utvalgte episoder fra serien “Hvem bryr seg?” fra TV2. Her utforsker man ved skjult kamera hvordan folk reagerer på ulike situasjoner som innebærer at noen trenger hjelp eller blir utsatt for diskriminering. Er det noen som bryr seg? Hvem tar ansvar og griper inn?

Reflekter sammen med elevene rundt hvilket ansvar de som medmennesker har for å gripe inn eller gjøre noe i de ulike situasjoner? Hva ville de selv gjort? Hva ville de ønsket at andre gjorde hvis de var i en tilsvarende situasjon?

 • Hva vil det si å være et medmenneske? Innebærer det å gjøre noe for å hjelpe andre hvis de trenger det, eller ikke?
 • Hvorfor tror dere at noen griper inn og andre ikke? Handler det om å bry seg, eller om andre ting? Er det slik at de som ikke gjør noe, ikke bryr seg?
 • Hvilken rolle spiller mot inn i disse situasjonene? Er de som gjør noe, mer modige enn de andre, eller ikke?
 • Er det viktig og riktig å bry seg om andre, selv om du ikke kjenner dem? Ville sjansen for at du hadde grepet inn vært større om du kjente vedkommende, om det var en venn eller slektning?
 • Har vi mer ansvar for folk vi kjenner, enn for folk vi ikke kjenner? Hvorfor/hvorfor ikke?

“Bystanders” – har tilskuere et ansvar?

Ta utgangspunkt i mobberingen (som illustrert over) og snakk med elevene om de ulike rollene i en mobbesituasjon. Hvilket ansvar har tilskuerne, de som ikke aktivt deltar, men som bivåner og ikke gjør noe? Hvordan opprettholder de ulike rollene situasjonen og gjør den mulig?

 • Kan man ha ansvar i en mobbesituasjon, eller en situasjon der en ser at noen blir utsatt for overgrep, selv om man selv ikke “gjør noen ting”?
 • Hva vil det si å ha ansvar? Er ansvar nødvendigvis det samme som skyld?
 • Har vi ansvar i betydningen “plikt til å gjøre noe” i slike situasjoner?
 • I hvilke andre situasjoner i livet har vi en plikt til å gjøre noe?
 • Gir kunnskap ansvar? Hva da med kunnskap om at noen ikke har det bra på skolen, eller kunnskap om klimaendringer? Har vi mer ansvar når noe er nært oss, eller når noe er langt unna, både i tid og avstand?
 • Hvis dere mener at man har ansvar for å gjøre noe, hvordan vil dere begrunne det?

The Bystander Effect

Fortell elevene om forskningen på  “the bystander effect” initiert av psykologene John Darley og Bibb Latané i etterkant av en hendelse i 1964 der en ung kvinne ble drept på åpen gate uten at noen av de 38 menneskene som hadde hørt hennes rop om hjelp, gjorde noe for å forhindre det. Vis eventuelt filmklipp om denne forskningen eller om senere studier som viser tilsvarende mekanismer (se over).

Bystander-effekten viser seg å slå inn der det er mange som bivåner en hendelse, og fenomenet handler om det som kalles “diffusion of responsibility”, altså en ansvarsfraskrivelse på grunn av en opplevd pulverisering av ansvar som inntreffer når det er mange til stede.

 • Hvem har ansvar for å gjøre noe hvis det er mange som er vitner til at noen trenger hjelp?
 • Hvorfor tror dere det er slik at man kan føle mindre ansvar for å gjøre noe, hvis det er mange til stede som kunne gjort noe?
 • Kjenner dere eksempler på andre situasjoner der man kan snakke om en bystander effect? Kom med eksempler fra eget liv eller dagens samfunn der tilsvarende prosesser inntreffer.
 • Er det noe vi kan gjøre for ikke å bli handlingslammet i slike situasjoner?
 • Hvilke etiske dilemmaer kan være involvert når man brått står i en situasjon der man må velge å hjelpe (og kanskje ta en risiko) eller ikke? Hva kan påvirke valget?

The Hummingbird legend

Vis klippet der Wangari Maathai forteller legenden om “The Hummingbird”. Hva kan legenden fortelle oss? Hva vil det si å “gjøre sin del?” Fortell gjerne hvem W.Maathai er og hva hun forsøker å bidra med.

 • Hva synes dere om de ulike rollene i denne fortellingen?
 • Kan denne lille fortellingen si oss om hva det vil si å ha, eller ta ansvar?
 • Når problemene er store og mange, er det lett å føle seg liten og maktesløs, sier Wangari. Kjenner dere dere igjen i det hun sier? Går det an å unngå denne følelsen?
 • Hva vil det si å være en “medborger”?
 • Vi har to uttrykk på norsk som kan relateres til det å skulle bidra med sin lille del: “Det er som en dråpe i havet” og “mange bekker små blir til en stor å”. Diskuter uttrykkene og relater dem til spørsmålet: Er det noen vits å gjøre noe, siden jeg bare er et lite menneske i den store helheten?

Gruppearbeid om ansvar: Case-diskusjon

Hva har vi egentlig ansvar for? Hvordan vurderer vi vår handlingsplikt i ulike situasjoner? Elevene gjør oppgaven “Group dialogue about responsibility” som presenterer ulike “case” som de skal ta stilling til. Del elevene inn i grupper der de kan diskutere ulike handlingsalternativer og hva de mener om eget ansvar. Etter ca 15 min i grupper tar man samtale i plenum med utgangspunkt i de aktuelle casene. Bruk grublespørsmål. (Opplegget er laget på engelsk)

Group dialogue about responsibility:

1. A friend of yours is just about to leave a party on his scooter, and you know that he has been drinking several beers. How do you respond? Is it your responsibility to stop him, or not?

2.Imagine you find 50 pounds one the floor in the school corridor. What do you do with the money?

3. Situation 1: Imagine you are on a beach and you see a two-year-old about to drown. How do you respond? Is it your responsibility to try to save the child from drowning, or not?

Situation 2: Consider the fact that refugees are drowning in the Mediterranean sea almost every day. How do you respond? Is it your responsibility to do something to help them, or not?

4.Imagine you walk on the beach on a beautiful night with your friends. You see a lot of garbage, and your friends also leave their empty bottles on the beach. What do you do? Do you think it is your responsibility to do something, or not?

5. Imagine you observe someone at your school who is always alone during breaks. How do you respond? Is it your responsibility to act? Why, or why not?

Grublespørsmål

Ansvar

 • Hva betyr det å ha ansvar for noe, eller å ta ansvar for noe?
 • Er ansvar nødvendigvis det samme som skyld?
 • Hva har vi ansvar for her i livet? Hvor langt strekker vårt ansvar seg?
 • Kan man ta ansvar for alt, eller må man sette en grense for hva man tar ansvar for? Hvordan kan man i så fall sette en slik grense?
 • Hva er det som kan påvirke vår følelse av å ha ansvar eller ikke? Nærhet/avstand? Relasjoner? Fornuft?
 • Kan vi resonnere oss fram til å føle ansvar?
 • Hva legger vi i begrepet medmenneske? Er det å være et med-menneske noe annet enn bare det å være et menneske?
 • Er det slik at økt kunnskap også gir økt ansvar?
 • Er det bare voksne som har ansvar, eller har barn og ungdom også ansvar for noe? Er det slik at ansvar øker med alder, i så fall hvorfor?
 • Hvem er det som kan bestemme hva du skal ta ansvar for? Er det noen andre, eller bare deg selv?
 • Kan man velge å sette seg utenfor det implisitte kravet om å være en medborger? Eller er det umulig?
FORFATTER:
Ingun Steen Andersen

Filosofisk praktiker, lektor og master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jobber nå som seniorrådgiver i Dembra ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) i Oslo. Har jobbet ni år i ungdomsskolen og driver i tillegg egen filosofisk praksis. Har bred erfaring og utdanning i filosofi som metode i skolen både fra Norge og England. Ingun har vært tilknyttet Human-Etisk Forbund på prosjektbasis gjennom mange år og har hatt en rekke oppdrag som samtaleleder og kursleder for filosofikonfirmasjon.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT