For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Menneskets fall og frelse

ETTER ADAMS FALL i Paradis ble alle mennesker belemret med en syndig natur. Gud sendte da sin sønn Jesus til jorden, og lovet frelse fra synd og evig liv til alle som tror på ham. Forestillingen om frelse går som en rød tråd gjennom Bibelen, og er kjernen i det kristne budskapet.

Ved å leve synder vi. Den som ikke vet det, vet ikke hva synd er, men heller ikke hva det er å leve.

Alf Larsen

Gud skaper alt av intet, og alt hva Gud skal bruke gjør han først til intet.

Søren Kierkegaard

Og det står skrevet…

For av nåde er dere frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere selv, det er Guds gave.
Ef 2,8

Som ett menneskes fall [Adams] ble til fordømmelse for alle mennesker, slik fører ett menneskes rettferdige gjerning [Jesus’] til frifinnelse og liv for alle. Slik det ene menneskets ulydighet gjorde de mange til syndere, skal nå den enes lydighet gjøre de mange rettferdige. Loven kom til for at fallet skulle bli stort. Men der synden ble stor, ble nåden enda større. For slik som synden hersket gjennom døden, skal nåden herske gjennom rettferdigheten og gi evig liv ved Jesus Kristus, vår Herre.
Rom 5,18-21

Troen frelser

Ordet «frelse» stammer fra gammelnorsk frjáls. Det var betegnelsen for en «frihals», dvs. en straffedømt eller en trell som hadde blitt befridd for sin halslenke. Da kristendommen tok det norrøne ordet i bruk, fikk det en overført betydning: Frelse handlet ikke lenger om frigjøring fra ytre lenker, men om en indre frigjøring: en frelse fra denne verden, fra «jammerdalen» (eller som det heter i Fader Vår: «frels oss fra det onde») – og samtidig frelse til en kommende salighet, til et evig liv i himmelen.

Kristen frelse er altså både fra noe og til noe: Gjennom troen oppnår vi Guds nåde og blir frelst fra verdens synd her og nå. Men frelse er også et løfte om en befrielse eller redning etter døden, vi blir frelst til det evige, himmelske liv.

Frelse må derfor sees i sammenheng med andre sentrale begreper i kristendommen, især synd og tro: Menneskets hovedfiende er synden, dvs. en ufullkommenhet eller urenhet som rammer alle mennesker uansett hvem de er og hva de gjør eller ikke gjør. Det er denne medfødte synden (arvesynden) som fører til adskillelse fra Gud. Troen på Gud, derimot, overvinner synden og oppretter en ny forbindelse mellom menneske og Gud.

Kristendom og jødedom

Bibelen deles inn i Det gamle testamente (omhandler jødedommens lover, profetier og historie) og Det nye testamente (omhandler Jesu liv, virke og budskap). Jesus var selv jøde, og jødenes stadige håp om en kommende frelser (Messias) er en viktig del av det historiske bakteppet for Jesu rolle som religionsstifter.

Dessuten er både kristendommen og jødedommen frelses- eller forløsningsreligioner – i motsetning til for eksempel fruktbarhetsreligioner, som retter sine rituelle handlinger inn mot vekst og reproduksjon i livet her på jorden. Men kristendommen og jødedommen har ulikt syn på hva frelse innebærer.

I Det gamle testamente finner vi frelse på tre nivåer. For det første individets frelse: Gud frelser den enkelte fra onde mennesker og personlige fiender. Så det nasjonale nivået der Gud frelser Israel fra fiender og onde makter. Endelig det universelle nivået som knyttes opp mot israelittenes utvandring på jorden. I forbindelse med dette skal alle folkeslag frelses, og det skal opprettes en ny himmel og en ny jord.

I Det nye testamente er frelsestanken annerledes. Her handler det, som vi har sett, om en indre frelse, en frelse fra arvesynden. Og siden mennesket ikke kan frelse seg selv fra synd, blir det avhengig av nåden, som er en gave fra Gud til den som tror. Kristen frelse handler om en personlig befrielse fra synd gjennom den Guds nåde som ledsager troen på Gud.

Katolisisme og protestantisme

Både i den katolske og protestantiske kirke er troen på Jesus Kristus sentral for å oppnå frelse. Men vektleggingen er ulik. I den lutherske protestantismen er inderligheten og styrken i gudstroen nærmest det eneste saliggjørende, mens katolisismen i tillegg legger vekt på de hellige gjerninger, de såkalte «sakramenter»: bot og skriftemål, nattverd, dåp, konfirmasjon m.m.

Ellers retter man i katolisismen sine bønner ikke bare til Gud og Jesus, men også til Jomfru Maria og en rekke helgener. Helgener er særlig fromme og fremragende mennesker som kirken opp gjennom tidene har valgt å «kanonisere», dvs. gjøre til hellige personer. For eksempel ble middelalderfilosofen og kirkefaderen Thomas Aquinas kanonisert i 1323, ca. 50 år etter sin død.

Aktiviteter

Hva betyr frelse?

Dette er en andakt/preken om kristen frelse beregnet på unge mennesker.

 • Før dere ser filmen: Alle elevene har noe å skrive med/på. Alle får i oppdrag å notere stikkord, argumenter, spørsmål, kommentarer osv. underveis i filmen.
 • Se filmen (ca. 10 min.) Spør om alle fikk notert det de trengte. Se gjerne filmen to ganger.
 • Del inn i grupper på 4-5 elever.
 • Hver gruppe besvarer følgende spørsmål:
  • Hva er hovedbudskapet?
  • Hvilke argumenter fremføres?
  • Hvilke kritiske spørsmål kan/bør stilles?
  • Hvordan kan de kritiske spørsmålene besvares?
 • Hver gruppe legger frem sine resultater for klassen.

Frelse som gave

Les verset fra Efeserbrevet høyt for klassen, eller skriv det opp på tavlen. Gi elevene tid til å tenke over hva som står der. Undersøk elevenes forståelse av teksten. Bruk gjerne spørsmålene under. Tegn tankekart på tavlen underveis i samtalen.

 • Hva forstår dere med tro?
 • Hva forstår dere med nåde?
 • Hva forstår dere med frelse?
 • Hva forstår dere med gave?
 • Hva innebærer det at frelse er en gave?
 • Hvem bestemmer at noen skal få en gave?
 • Hva skal til for å få denne gaven?
 • Hvorfor kan ikke mennesket frelse seg selv?

Kan vi forandre oss selv?

I sitatet fra Romerbrevet over beskriver Paulus hvordan Jesus trer inn i historien og så å si definerer mennesket på nytt, skaper «den nye Adam». Forutsetningen for forvandlingen er Jesu åndelige kraft som ved å ta all verdens synd på sin skuldre frelser menneskene. Tanken er altså at Jesus forvandler mennesket innenfra.

Men kan vi forvandle oss selv uten gjennom en kraft utenfor oss selv? Eller kan vi bare forandre oss selv? Eller er også dette umulig når det kommer til stykket? Ha en samtale med klassen med utgangspunkt i spørsmålet: Kan vi forandre oss selv?

Bruk eventuelt følgende ledetråder for å grave dere dypere inn i temaet:

 • Hva er forskjellen på å forvandle og å forandre seg selv?
 • Handler forvandling om det indre, mens forandring dreier seg om ytre ting (klær, utseende, penger, skole og hjemsted osv.)?
 • Hvor går skillet mellom det indre og det ytre? Eller er alle ytre ting en speiling av det vi har inni oss, av den vi er – slik øyet sies å speile sjelen?
 • Bør Jesus være en rollemodell for oss vanlige mennesker? Bør isåfall også vi ha som mål å «korsfeste oss selv» ved å ta på oss maksimalt med ansvar, endog mer ansvar enn vi er istand til å bære?
 • Hva kan mennesket frigjøre seg fra? Hva kan mennesket ikke frigjøre seg fra? Hvor viktig er det å bli frigjort (frelst) fra det som vi ikke kan frigjøre oss selv fra?

Grublespørsmål

 • Er det bare religiøse mennesker som kjenner lengselen etter frelse? Eller er det noe ved menneskets natur – visse egenskaper eller fravær av egenskaper, en tilstand eller bevissthet – som skaper et behov for å bli «reddet»?
 • På hvilken måte er frelse frigjørende når betingelsen for frelse er at vi underkaster oss Gud i tro? Kan man være fri når man tror på noe ubeviselig? Er frihet fra tro en betingelse for ekte frihet? Eller er alle til syvende og sist nødt til å tro på noe?
 • Er mennesket godt eller ondt på bunnen? Hvis godt, hvor kommer ondskap fra? Hvis ondt, hvor kommer godhet fra? Eller er mennesket hverken godt eller ondt? Hvor kommer isåfall ondskap/godhet fra?
 • Filosofen og matematikeren Blaise Pascal (1623-62) sa at det er to slags mennesker: rettferdige som tror de er syndere, og syndere som tror de er rettferdige. Hvordan kan det ha seg at mennesket blir rettferdig ved å akseptere sin syndighet?
 • Filosofen og pedagogen John Dewey (1859-1952) sa: «For meg betyr tro ikke å bekymre seg.» Betyr det at man tro på noe for å unngå bekymring? Eller er det mulig å leve bekymringsløst uten å tro på noenting som helst?
FORFATTER:
Øyvind Olsholt

Magister i filosofi fra Universitetet i Oslo hvor han arbeidet med eksistensfilosofi. I 2000 etablerte han selskapet Barne- og ungdomsfilosofene (www.buf.no) og har siden vært tilknyttet barnehager, skoler og andre institusjoner på prosjektbasis.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT