For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Guds straff eller naturkatastrofe?

KRISTNE OG ANDRE RELIGIØSE kan spørre seg om naturkatastrofer og mye annet vondt som skjer, er en straff fra Gud. De spør seg også om hvordan en god og allmektig gud kan ha skapt en verden der så mye ondt og grusomt skjer. Men for dem uten gudstro og med en naturvitenskapelig holdning handler naturkatastrofer kun om blinde naturkrefters tilfeldige spill.

Ved alle naturkatastrofer opp igjennom tidene har mennesket behov for å finne en mening med tragedien, uansett hvor tilfeldig og uforklarlig hendelsen er.

Nathaniel Philbrick

Hvis dette er den beste av alle mulige verdener, hvordan er da de andre?

Voltaire (fra romanen Candide)

På allehelgensdag 1. november 1755 ble Portugals hovedstad Lisboa rammet av et kraftig jordskjelv. Titusener av mennesker ble drept av skjelvet og av tsunamien og brannene som fulgte. Hendelsen vakte forferdelse verden over, og prester og andre spurte seg om dette var en Guds straffedom. Men i så fall for hva? Lisboas innbyggere var heller gudfryktige, og hadde neppe gjort seg skyldig i noe som ikke også folk i andre byer kunne anklages for.

Den franske dikteren og opplysningsfilosofen Voltaire (1694–1778) fikk seg derfor ikke til å tro at jordskjelvet var noen straff fra en sint og dømmende gud. Det måtte ha vært en ren naturkatastrofe uten noen dypere, teologisk mening, som tilfeldigvis skjedde der og da.

Fram til opplysningstiden ble det vi nå kaller naturkatastrofer gjerne tillagt en dypere, teologisk mening i form av en Guds straffedom. Men med en stadig større vitenskapelig forståelse av hvordan naturen er bygd opp og av naturkreftenes «blinde» spill, ble Voltaires synspunkt mer og mer rådende i opplyste kretser. Like fullt er religiøst troende mennesker stadig tilbøyelige til å anse naturkatastrofer som noe mer enn blinde naturkrefters spill – og da som Guds kontante inngripen for å ytre sin misnøye over et eller annet ved menneskers liv og levnet.

Kan en god Gud ha skapt verden?

En annen tenker og naturforsker som mistet troen på at en god gud har skapt verden, er Charles Darwin (1809–82). Som ung mann studerte Darwin for å bli prest, men han var langt mer interessert i naturstudier enn i teologi. Og jo mer han gransket naturen på nært hold, desto vanskeligere ble det for ham å opprettholde sin barnetro. Han fikk seg ikke til å godta at en god og allmektig gud har skapt parasittvepser hvis formål å spise larver levende. Og hva med kattens lek med musa, der katten overhodet ikke bryr seg om musas skrekk og smerte? Når naturen i slike og mange andre tilfeller er grusom og nådeløs, blir det også vanskelig å snakke om noen «naturens harmoni» eller å si at naturen er «viselig innrettet».

«Det ondes problem»

Voltaire og Darwin tematiserte på hver sin måte det teologer kaller «det ondes problem», som uttrykkes i spørsmålet: Hvordan kan så mye ondt skje i en verden som er skapt av en god og allmektig gud?

Én ting er alt det onde vi mennesker gjør mot hverandre, og som kan forklares med at Gud har gitt oss fri vilje. Og dermed muligheten til å gjøre både godt og ondt. Men hva med alt det onde som skjer som ikke har noe med menneskets frie vilje å gjøre? Slik som alvorlig sykdom og skade og en for tidlig og kanskje voldsom død, som i en bilulykke? Samt jordskjelv og andre naturkatastrofer og dyrs grusomhet mot hverandre?

Et mulig og nærliggende svar på dette siste er at den gud som har skapt verden, ikke er god. Eller ikke er allmektig. Men slike svar kan kristen teologi ikke godta. På én eller annen måte må alt det onde som skjer, være forenlig med at Gud er god og allmektig. Et utsagn prester og teologer da gjerne tyr til, er at «Guds veier er uransakelige». Noe som innebærer at Guds hensikter med det onde som skjer, er utenfor menneskers fatteevne. Og at vi derfor ikke bør prøve å forstå dette. Men et slikt synspunkt er det vanskelig å slå seg til ro med.

Den saksiske filosofen Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1716) forsøkte å løse «det ondes problem» på et mer begripelig vis ved å hevde at Gud har skapt den beste av alle mulige verdener. Når jordskjelv og grusomheter dyr imellom inntreffer, er det fordi dette tross alt er den best mulige verden det går an å skape.

Voltaire fant Leibniz’ synspunkt urimelig og så latterlig at han raljerte over det i sin satiriske roman Candide, eller optimisten. Her gjentar doktor Pangloss, som er læreren til hovedpersonen Candide, om og om igjen at alt som skjer, er til det beste, uansett hvilke ulykker som rammer Candide og ham selv. Og de er så mange at utsagnet faller på sin egen urimelighet.

Livssynshumanismen er lykkelig forskånet for «det ondes problem». Her handler verdens skjeve gang om naturkrefters blinde spill, og ikke om noen skaperguds gjøren og laden, siden noen skapergud sannsynligvis ikke finnes. Da gir det kun mening å snakke om blinde naturkrefter og tilfeldigheter og uflaks, som når temaet er jordskjelvet i Lisboa i 1755.

Aktiviteter

Blinde tilfeldigheter og uflaks, eller Guds straffedom?

Fortell elevene om jordskjelvet i Lisboa i 1755 og om både teologenes og Voltaires syn på dette. Still så følgende spørsmål:

  • Kjenner elevene til lignende hendelser, også i vår egen tid, som kanskje kunne være en Guds straffedom? Eller skyldes disse etter all sannsynlighet blinde naturkrefters spill, det vil si rene tilfeldigheter, som har en naturvitenskapelig, og ikke teologisk, forklaring?
  • Ville en god og allmektig gud ha straffet Lisboas innbyggere så grusomt uten å gjøre det klart for alle og enhver hva de ble straffet for? Eller er det helt opp til oss mennesker å finne ut av hva en slik gud kan ha ment med dette?

Finnes det en guds mening med naturens grusomheter?

Fremfør Charles Darwins religiøse kvaler, stilt overfor de funn han gjorde om alt det grusomme som skjer i naturen, dyr imellom. La klassen diskutere følgende:

  • Har Darwin rett i at kunnskapen om alt det grusomme som skjer i naturen, utfordrer troen på en god og allmektig skapergud?
  • Gjør dette det mer nærliggende å anta at verden er skapt av en ond gud? Eller kanskje av en gud som nok er god, men ikke allmektig?
  • Bør vi, ut fra naturens mange eksempler på grusomhet og nådeløshet, heller anta at den ikke er skapt av noen gud, men er et resultat av naturlige prosesser som ikke har noen forutbestemt plan?

Grublespørsmål

  • Er antakelsen om at vi og alt annet levende, samt naturen og hele jordkloden, ikke er skapt av noen gud, men er et resultat av naturlige prosesser, til å leve med? Eller er en slik antakelse vanskelig å utholde? Hvorfor?
  • Hva skulle du helst ønske var sant: At det er en dypere mening med jordskjelv og alt annet som kan kalles naturkatastrofer, som at de er en straff fra Gud – eller at dette skyldes naturkrefters tilfeldige luner? Hvorfor?
FORFATTER:
Morten Fastvold

Filosof og skribent med cand.philol.-grad fra Universitetet i Oslo. Er også filosofisk praktiker og driver selskapet Filosofisk tenkehjelp (www.filosofisk-tenkehjelp.no). Har skrevet bøkene Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen og Hva gjør oss friske? Helsens og helbredelsens filosofi, samt en rekke artikler og essays. Har siden 2009 vært tilknyttet Human-Etisk Forbund på frilansbasis, både som samtaleleder, kursleder, foredragsholder og skribent.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT