For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Ikke skapt sånn, men blitt sånn

Da CHARLES DARWINS' evolusjonsteori nådde allmennheten i 1859, førte det til en enorm tankemessig omstilling med store livssynsmessige konsekvenser. Fra å ha ansett oss selv som levende bevis på Guds eksistens, fordi noe så komplisert som mennesket måtte være skapt av en høyere makt, kunne vi nå forstå at både vi og alt annet levende er et produkt av en dennesidig evolusjon som ikke behøver noen skapergud.

Slik jeg ser det, må vi erkjenne at mennesket, med alle dets edle kvaliteter, har et legeme som bærer bud om dets lavere opprinnelse.

Charles Darwin

Rent personlig ledet forståelsen av evolusjonsteorien meg til ateisme.

Richard Dawkins

De farligste fundamentalistene går ikke bare til krig i Irak, de angriper også evolusjonlæren, hindrer medisinsk forskning og ignorerer miljøkrisen.

Jill Greenberg

En omveltende teori

I 1859 lanserte den engelske naturforskeren Charles Darwin sin evolusjonsteori for allmennheten med sin bok Artenes opprinnelse. Den sjokkerte mange ved å rive mennesket ned fra pidestallen Bibelen og kristendommen hadde satt oss på. Mennesket var ikke lenger å anse som kronen på skaperverket, og som noe helt forskjellig fra dyrene. Vi var nå blitt én av mange dyrearter på livets og evolusjonens store slektstre.

Vel omtaler ikke Darwin mennesket spesielt i Artenes opprinnelse (det gjorde han først i en senere bok), kun dyre- og planteriket generelt. Darwin var nemlig en forsiktig mann som ikke ville provosere godtfolk, deriblant sin dypt religiøse hustru. Like fullt skjønte alle at mennesket ikke kunne være noe unntak fra den evolusjonen han mer enn sannsynliggjorde. Og hvis Darwin hadde rett, måtte Bibelens skapelsesberetning være feil − iallfall hvis man tok den bokstavelig.

«Noen må ha skapt oss!»

Før 1859 hadde folk flest ansett seg som et levende bevis på Guds eksistens. For som det var nærliggende å tenke, så kan ikke noe så innfløkt som mennesket ha oppstått av seg selv eller ved en tilfeldighet. Sunn fornuft tilsa at noen måtte ha skapt oss. Akkurat som det trengs en urmaker for å lage ei klokke, måtte det ha vært en himmelsk urmaker som frembrakte oss mennesker og alt annet levende her på kloden.

Også de fleste opplysningsfilosofer godtok dette resonnementet. Om de ikke trodde på den kristne Gud, fant de det vanskelig å benekte at en høyere makt må ha skapt verden og alt som er i den. De tok det også for gitt at alle dyre- og planterikets arter var blitt skapt én gang for alle. Den svenske naturforskeren Carl von Linné formulerte dette på et tidstypisk vis med sitt motto «Gud skapte, jeg ordner». I hans sinnrike klassifiseringssystem for både planter og dyr ble artene med den største selvfølge ansett som uforanderlige.

Mennesker og aper har felles stamfar

De var derfor en enorm tankemessig omveltning − ja, en tenkningens revolusjon, med store livssynsmessige konsekvenser − å skulle se på artene som resultatet av en evolusjon, der de gradvis, eller i rykk og napp, hadde endret seg som følge av endringer i klima og vegetasjon. Og der verken den sterkeste eller smarteste arten klarer seg i lengden, men bare den som best tilpasser seg endringer i dens ytre miljø. Mange arter har derfor dødd ut i løpet av de milliarder av år kloden har eksistert, mens nye arter utviklet seg fra noen av disse. En av disse er mennesket, som har samme stamfar som sjimpansene og andre aper.

Dette synspunktet gjorde mange fornærmet på menneskehetens vegne. Disse kalte hånlig evolusjonsteorien for «apeteorien», og særlig kirkens menn motsatte seg evolusjonsteorien fordi den brøt med kristen teologi. Til overmål innebar den at kirken fremste bevis på Guds eksistens − som er at vi mennesker trasker rundt her på kloden − er uholdbart. Det er nemlig ikke bare mulig, men også høyst sannsynlig, at vi og alt annet levende er fremkommet på et dennesidig vis, uten at en skapergud har hatt noe med saken å gjøre.

Et tilværelsens faktum

I de mer enn hundreogfemti årene som er gått siden Artenes opprinnelse utkom, har stadig flere empiriske funn, både innenfor zoologi, paleontologi og genetikk, gitt et overveldende sterkt belegg for evolusjonsteoriens gyldighet. Mens ingen funn har motbevist den. Derfor er det, som evolusjonsbiologen Richard Dawkins sier, like liten grunn til å tvile på evolusjonsteorien som på at jorden går rundt sola, og ikke omvendt.

Følgelig har både den protestantiske og den katolske kirken sett seg nødt til å anerkjenne evolusjonsteoriens gyldighet (så fremt spørsmålet om menneskets sjel holdes utenfor). I den vestlige verden er det bare lavkirkelige, karismatiske menigheter og såkalte kreasjonister som nekter å innse at evolusjonsteorien − eller evolusjonslæren, som den nå heller bør kalles − for lengst er blitt et tilværelsens faktum.

Aktiviteter

Hva er evolusjon?

Still følgende spørsmål for å teste hvilke kunnskaper elevene har om evolusjon og evolusjonslæren. Her er det nødvendig å bringe inn spørsmålet om jordens alder, siden evolusjon er en langsom prosess (i menneskelig målestokk), og derfor forutsetter at jorden har eksistert i adskillig lengre tid enn de cirka seks tusen årene den ifølge Bibelen skal ha eksistert. (Bibelen utsier riktignok ikke direkte hvor gammel jorden er, men i kristen tradisjon har man beregnet jordens alder ut fra de hendelser som beskrives i Det gamle testamentet siden skapelsen.)

 • Hvor gammel tror dere jordkloden er? Hvordan kan vi vite hvor gammel jordkloden er? Hvor gammel anslår naturvitenskapen jordkloden for å være?
 • Ordene evolusjon og revolusjon er nesten like. Men er evolusjon og revolusjon omtrent det samme, eller betegner de noe svært forskjellig?
 • Tror dere at vi mennesker og alle andre dyre- og plantearter har vært slik som nå helt fra starten av? Eller har dyre- og planteartene endret seg opp igjennom tidene?
 • Levde det mennesker på dinosaurenes tid? Eller døde dinosaurene ut lenge før menneskearten (homo sapiens) oppsto?

Etter denne innledende refleksjonen kan videoen The 12 Days of Evolution, som gir et lynkurs i tolv aspekter ved evolusjonslæren, avspilles. Den vil trolig oppklare visse punkter i diskusjonen dere har hatt. Snakk gjerne om dette etter å ha sett videoen.

Den vitenskapelig baserte skapelsesberetningen

Mens kristendommen og andre religioner har en mytologisk basert skapelsesberetning, gir evolusjonslæren oss en vitenskapelig basert fremstilling av hvordan mennesket og alt annet levende oppsto. Dette illustreres godt i filmen Mankind Rising. Where do Humans Come From, der vi følger den delen av livets tre som begynte med éncellede organismer i havet for fire milliarder år siden, og som via mange arter som nå er utdødd, endte opp med homo sapiens for cirka 200 000 år siden. Vis filmen for klassen.

Etter å ha sett filmen kan klassen reflektere over denne vitenskapelig baserte skapelsesberetningen, ut fra følgende spørsmål:

 • Hva er forskjellen mellom mytologiske skapelsesberetninger og den vitenskapelig baserte skapelsesberetningen dere nå har sett?
 • På hvilket grunnlag formulerer man en mytologisk skapelsesberetning? Og en vitenskapelig basert skapelsesberetning?
 • Som filmen viser, er det langt på vei et tilfeldighetenes spill som gjorde at vi mennesker oppsto som art. Evolusjonen følger heller ingen forutbestemt plan. Som det sies til slutt i filmen, ville vi mennesker neppe ha oppstått enda en gang dersom evolusjonen skulle ha startet på nytt. Er dette noe vi helt greit kan forholde oss til? Eller er dette en ubehagelig og foruroligende kjensgjerning?
 • Tror dere at vi mennesker har gjennomgått en evolusjon siden steinalderen? Eller er det ingen fysisk og mental forskjell på dagens mennesker og steinaldermenneskene?

Er det greit at vi er i slekt med apene?

Avspill den svenske revyartisten Povel Ramels sang Digga Darwin! som en uhøytidelig introduksjon til en diskusjon om dette temaet:

La så klassen diskutere følgende:

 • Mister mennesket sin verdighet ved å gjøres til en dyreart på linje med andre dyrearter? Eller lar det å være et dyr seg forene med det å ha verdighet?
 • Evolusjonsbiologen Richard Dawkins har sagt at «Jeg er en ape og er stolt av det!». Hvem i klassen er enig med ham? Hvem er uenige? Begrunn hvorfor.
 • Har kunnskapen om at vi er i nær slekt med apene – ja, at vi er én av flere apearter, slik Richard Dawkins påpeker – noe å si for hvordan vi ser på aper og andre dyr? Bør vi av denne grunn behandle aper og andre dyr bedre enn det vi ellers kunne ha gjort?

Grublespørsmål

 • Er vi nødt til å bli ateister når vi anerkjenner evolusjonslæren som et tilværelsens faktum? Eller er det mulig å både anerkjenne evolusjonslæren og tro på en gud?
 • Fordrer evolusjonslæren at vi må forkaste mytologiske skapelsesberetninger? Eller lar det seg gjøre å både anerkjenne evolusjonslæren og en mytologisk skapelsesberetning? I så fall: Hvordan?
 • Evolusjonslæren omhandler kun livets utvikling her på kloden, og sier ingenting om hvordan livet oppsto. Er det derfor stadig grunnlag for å hevde at en guddom må ha skapt alt liv? Eller er det snarere et tidsspørsmål før vitenskapen også kan gi en naturlig forklaring på hvordan livet oppsto?
 • Hvis det var en gud som skapte alt liv, hvorfor skulle denne guden gjøre det i form av éncellede organismer og en etterfølgende, innfløkt evolusjon – og ikke bare skape de ulike arter én gang for alle, slik man antok før Darwins tid?
 • Vår art har eksistert i cirka 200 000 år, og vi mennesker har følgelig levd i små grupper som jegere og samlere i cirka 190 000 år før vi for bare 10 000 år siden begynte med jordbruk og dannet større samfunn og innledet det vi kaller historisk tid. Har denne innsikten noe å si for vår selvforståelse? Eller er slike kjensgjerninger uvesentlige for å forstå oss selv som borgere av dagens storsamfunn?
FORFATTER:
Morten Fastvold

Filosof og skribent med cand.philol.-grad fra Universitetet i Oslo. Er også filosofisk praktiker og driver selskapet Filosofisk tenkehjelp (www.filosofisk-tenkehjelp.no). Har skrevet bøkene Kritisk tenkning. Sokratisk samtaleledelse i skolen og Hva gjør oss friske? Helsens og helbredelsens filosofi, samt en rekke artikler og essays. Har siden 2009 vært tilknyttet Human-Etisk Forbund på frilansbasis, både som samtaleleder, kursleder, foredragsholder og skribent.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT