For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Menneskerettigheter

DA FNs MENNESKERETTIGHETSERKLÆRING ble formulert, gjaldt det å få representanter for land i alle verdenshjørner, med vidt forskjellige styresett og livssyn, kultur og historie, til å enes om en minstestandard for hva som kan sies å være et verdig liv.

Artikkel 1 lyder slik:

Alle mennesker er født frie og med samme menneskeverd og menneskerettigheter. De er utstyrt med fornuft og samvittighet og bør handle mot hverandre i broderskapets ånd.

Vi kan altså si at menneskerettighetene er laget for å ivareta den enkeltes menneskeverd. De gjør klart hva myndigheter og andre ikke kan gjøre mot enkeltmennesker, og hva de plikter å gjøre for å fremme menneskelig utvikling og blomstring.

For at menneskerettighetene skal kalles universelle, må de være utformet slik at alle mennesker kan ha det samme sett av rettigheter, uten at det blir selvmotsigende. Menneskerettighetene gir hver av oss en rekke friheter, som trosfrihet og ytringsfrihet og frihet og rett til å skape oss det livet vi vil ha. Men vår frihet går ikke så langt at vi kan hindre noen annens rett til trosfrihet og ytringsfrihet etc.

Dette uttrykkes litt upresist i munnhellet «min frihet slutter der din begynner». Jeg kan f.eks. ikke påberope meg en frihet som er så ubegrenset at den gir meg anledning til å holde andre som slaver. Jeg kan heller ikke hindre andres livsutfoldelse, bare fordi jeg ikke liker den. Da ville jeg ha krenket den andres frihet eller rett til å leve slik han ønsker. Jeg kan altså ikke gi meg selv en rettighet jeg ikke også vil gi til andre.

Aktiviteter

Menneskerettighetserklæringen

Elevene leser et utvalg av rettigheter fra menneskerettighetserklæringen av 1948. Be dem om å forsøke å gruppere rettighetene i logiske grupper. Deretter skal de velge ut tre de synes er ekstra viktige og begrunne hvorfor. Elevene kan videre bli bedt om å lage plakater som illustrerer menneskerettighetene med bilder/illustrasjoner. Her er en liste over menneskerettighetene, formulert i et dagligdags språk:

 • Retten til liv og personlig sikkerhet (frihet fra å bli utsatt for vold og overgrep)
 • Retten til å tro på / ha den religion man vil − eller til ikke å ha noen religion (religions- og livssynsfrihet)
 • Retten til å si offentlig og skrive hva man vil (ytringsfrihet og trykkefrihet)
 • Retten til å bestemme selv hva man vil gjøre med sitt liv (frihet fra slaveri)
 • Retten til ikke å bli utsatt for tortur eller annen nedverdigende og umenneskelig behandling
 • Retten til ikke å bli diskriminert på grunn av rase, folkegruppe og kjønn
 • Retten til å få en rettferdig rettssak før man settes i fengsel (rettssikkerhet)
 • Retten til ikke å bli fengslet uten grunn (rettssikkerhet)
 • Retten til å bli behandlet som uskyldig inntil det motsatte er bevist eller hevet over rimelig tvil
 • Retten til statsborgerskap. dvs. å være anerkjent som borger av et land
 • Retten til å flytte og bevege seg fritt i ens hjemland (bevegelsesfrihet)
 • Retten til å kunne reise fra eller flytte fra hjemlandet / landet man er statsborger i
 • Retten til å eie eiendom, så ingen uten videre kan ta fra deg boligen din eller ting du eier
 • Retten til å delta på fredelige politiske møter og demonstrasjoner
 • Retten til å skaffe seg materielle goder så man kan leve et verdig og sunt liv
 • Retten til arbeid og til fritt å velge yrke
 • Retten til hvile og fritid
 • Retten til undervisning − til å gå på skole og skaffe seg utdanning
 • Retten til å delta i kulturlivet og til å kunne nyte kultur og kunst

Å kjempe for menneskerettigheter

Bruk av vold for å oppnå et gode

Klassen jobber med temaet «kampen mot apartheid» og Nelson Mandela (i RLE/Engelsk/Samfunnsfag) og kan utforske om bruk av vold for å oppnå et høyere gode kan la seg forsvare. Sammenhold med Kants utsagn: «Ingen skal behandle andre bare som et middel, men som et mål i seg selv».

 • Kan dere liste opp hendelser fra historien/nåtid hvor bruk av vold har blitt forsvart fordi man ønsker å oppnå noe godt eller viktig?
 • Har dere noen eksempler fra egen hverdag hvor du selv har behandlet andre som et middel til å oppnå noe annet?
 • Hvem skal bestemme hva som er «et høyere gode» enn noe annet?
 • Henger menneskeverd sammen med spørsmålet om mål og midler? Hvis ja: På hvilken måte?

Farlig å kjempe for menneskerettigheter

Film: Elevene ser utdrag av (eller hele) filmen Gandhi, eller filmen Et rop om frihet (Om borgerrettskforkjemperen Steve Biko i Sør-Afrika). Elevene får i oppdrag å undersøke dagens situasjon og finne dagsaktuelle eksempler på mennesker som arbeider for å sikre og fremme menneskerettighetene. Hvilke saker kjemper de for og hvilken risiko utsetter de seg for? Elevene kan lage kortere eller lengre presentasjoner basert på det de finner ut.

 • Er det beundringsverdig å risikere eget liv for å kjempe for menneskerettighetene?
 • Hva er mot?
 • Hvordan kan man finne mot til å kjempe for noe som er rett selv om det innebærer risiko?
 • Hvorfor er det så mange som ikke griper inn for å forhindre brudd på menneskerettighetene?
 • Hva er feighet? Er det feigt å ikke ville risikere eget liv og helse, eller er det kanskje fornuftig?

Brudd på menneskerettighetene

Rabbit proof fence

Vis filmen Rabbit Proof Fence (Kaninsikkert gjerde) som handler om britenes behandling av aboriginerene i Australia under kolonitiden.

 • Hvordan begrunnet britene i dette tilfelle denne umenneskelige behandlingen av aboriginerene?
 • Finnes det tilfeller hvor det er riktig å bryte menneskerettighetene? Hvorfor/hvorfor ikke?

Raif Badawi

Undersøk saken om Raif Badawi i Saudi-Arabia. Hvorfor er Badawi fengslet? Hvordan foregår kampen for å få ham løslatt. Hvordan begrunner det Saudiske regimet fengslingen? Be elevene forsøke å kartlegge andre brudd på menneskerettighetene som foregår i verden i dag. De kan bruke nett eller andre kilder og lage en oversikt over saker/steder der menneskerettighetene brytes.

 • Hvordan begrunnes bruddet på menneskerettighetene i disse tilfellene?
 • Er det noen av begrunnelsene som er legitime? Hvordan vil dere eventuelt argumentere mot disse begrunnelsene?
 • Hvordan kan vi engasjere oss i kampen for menneskerettighetene?
 • Nytter det å engasjere seg?

Menneskerettigheter lokalt

Når vi snakker om brudd på menneskerettighetene, har vi lett for å tenke stort og langt ut i verden. Men hvordan står det til med respekten for menneskerettighetene i skolemiljøet, eller i lokalmiljøet? Kan man snakke om menneskerettighetsbrudd i mindre alvorlig grad? Forsøk å se denne oppgaven i sammenheng med oppgaven om et verdig liv og menneskelig blomstring under overskriften menneskeverd.

 • Hvordan kan vi som medmennesker bidra til å fremme menneskerettighetene i lokalmiljøet?
 • Kan man snakke om at det foregår brudd på menneskerettighetene også i skolemiljøet, for eksempel hvis noen blir utestengt, trakassert eller mobbet?
 • Hvordan kan vi i dagliglivet bidra til at mennesker kan oppleve frihet og trygghet?

Homofiles rettigheter

Undersøk situasjonen for homofile i verden i dag. Se for eksempel på utviklingen i Russland.

 • Kan det sees på som en menneskerett å leve ut sin seksualitet på hvilken måte man vil? I så fall hvorfor?
 • Hvordan kan vi som samfunn og enkeltmennesker bidra til at homofile blir behandlet som like mye verdt og med like rettigheter som andre?

Ytringsfrihet

Finn eksempler på aktuelle samfunnsdiskusjoner rundt ytringsfrihetens grenser. For eksempel saken rundt Muhammedkarikaturene, Charlie Hebdo og prosessen mot Arnulf Øverland.

 • Hva betyr ytringsfrihet i praksis?
 • Har vår ytringsfrihet noen grenser? I så fall, hvor skal man sette denne grensen?
 • Hvilke andre hensyn bør man eventuelt ta når man vurderer hva det vil være riktig å ytre seg om?
 • Er satire et legitimt middel mot makt? Bør man kunne latterliggjøre religioner eller maktpersoner?
 • Er det riktig å kunne kritisere religion? Hvis ja, hvorfor, og hvis nei, hvorfor ikke?
 • Hvordan kan måten vi fremsetter kritikk på bestemme hvordan den blir mottatt/oppfattet?
 • Er det alltid feil å si noe hvis andre kan føle seg krenket?
 • Hva vil det si å være krenket?

Menneskerettighetenes historie

Vis filmen over: The Story of Human Rights. Diskuter filmens innhold og budskap. Få elevene til å reflektere over spørsmålet: Hvor kommer menneskerettighetene fra?

 • Er menneskerettighetene noe vi mennesker bare har oppfunnet? Eller har menneskerettighetene alltid eksistert, slik at vi heller må si at vi mennesker har oppdaget dem, snarere enn at vi har oppfunnet dem?
 • Diskuter følgende utsagn: «Menneskerettigheter har vi hatt hele tiden, helt siden tidenes morgen, fordi vi er mennesker. FN har bare erklært og anerkjent at de er der. Menneskerettighetene er først og fremst skrevet i menneskehjertet.»
 • Menneskerettighetene kan sies å være et moralsk ideal. Hva betyr det at noe er et ideal?

Never close your eyes

Diskuter sangen, videoen og budskapet i lys av temaet menneskerettigheter.

 • Hvorfor kan det være lett å “lukke øynene” når man ser eller hører om brudd på menneskerettighetene?
 • Hva kan hindre oss i gripe inn for å forsvare noens rettigheter?
 • Hva kan gi oss styrke til å klare å stå opp for andres, eller egne, rettigheter?
 • Hva kan vi egentlig gjøre for å fremme menneskerettighetene, lokalt og globalt? Nytter det noe hva vi som enkeltmennesker gjør?
FORFATTER:
Ingun Steen Andersen

Filosofisk praktiker, lektor og master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jobber nå som seniorrådgiver i Dembra ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) i Oslo. Har jobbet ni år i ungdomsskolen og driver i tillegg egen filosofisk praksis. Har bred erfaring og utdanning i filosofi som metode i skolen både fra Norge og England. Ingun har vært tilknyttet Human-Etisk Forbund på prosjektbasis gjennom mange år og har hatt en rekke oppdrag som samtaleleder og kursleder for filosofikonfirmasjon.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT