For å få mest mulig ut av aktivitetene og spørsmålene på Filosofiiskolen.no, bør du gjøre deg kjent med filosofisk samtalemetode.
Close Gå til Metode

Mening i livet

SPØRSMÅLET OM hva som er meningen med livet har fulgt mennesket opp gjennom historien, og det finnes utallige svar. Noen søker svar hos en guddom, andre søker svar i vår menneskelige sameksistens, atter andre sier at en søken etter mening i seg selv er meningsløs.

Eksistensen kommer forut for essensen.

Jean-Paul Sartre

Hva vil du med mening? Livet er et ønske, ikke en mening.

Charlie Chaplin

Gamle venner forsvinner, nye venner dukker opp. Det er akkurat som med dagene. En gammel dag passerer, en ny dag blir til. Det viktigste er å gi det mening: en betydningsfull venn – eller en betydningsfull dag.

Dalai Lama

Vi mennesker er meningssøkende vesener. Det kan se ut som vi alle ønsker noe mer enn å oppfylle våre grunnleggende fysiske behov; vi søker ut over oss selv for å finne en eller annen mening med våre eksistens, et formål med å leve.

I vår moderne og sekulære vestlige kultur er det en utbredt oppfatning at det er opp til hver enkelt å skape mening og sammenheng i tilværelsen. «De store fortellingers tid» sies å være over. Vi blir ikke lenger tilbudt en fiks ferdig meningsgivende fortelling som rammer inn livene våre. Vi må selv ut og forme vårt eget livsprosjekt. Eksistensfilosofien fremhever ansvaret, og også den medfølgende angsten, som hører til menneskelivet fordi vi er «kastet» ut i verden uten noen forutgående mening eller vei som er staket opp for oss. Det er opp til oss selv å gi mening til vår eksistens; «eksistensen kommer forut for essensen» (Jean-Paul Sartre).

Filosofen Charles Taylor hevder imidilertid at den utpregede individualismen i den moderne vestlige verden gjør at mennesket har vanskeligere for å finne mening i tilværelsen. Fordi vi ser på oss selv som løsrevne individer, som lykkemaksimerende enkeltpersoner, kan vi kanskje tenke at vi helt ut fra oss selv skal skape vårt eget livsprosjekt. Det moderne mantra er at «alle er sin egen lykkes smed», og denne børen er tung å bære for enkeltmennesket.

I ytterste konsekvens kan fokus på individet føre til at mennesket mister kontakten med det som virkelig kan gi livet mening, hevder Taylor, nemlig det å føle seg som en del av et fellesskap, i nær forbindelse med andre. Å leve et autentisk og meningsfullt liv handler om å finne ut hvor man hører til og hva/hvem man vil forplikte seg til (Taylor, 1992). Forfatteren Brené Brown uttrykker dette slik: «Det er relasjoner som er grunnen til at vi er her. Det er det som gir livene våre mål og mening.»

Hva tenker ungdom i dag om hva det vil si å leve et meningsfylt liv? Finnes det en mening med livet forut for våre valg, eller er det hele opp til oss selv? Er det nødvendig å tenke at alt her i livet skal være så meningsfullt? Kan det kanskje være nok å finne bruddstykker av mening her og der, i et vakkert øyeblikk, et varmt blikk eller en flott opplevelse?

 

Aktiviteter

Grip dagen! Filmen Dagen er din (Dead Poets Society)

Vis filmen, eller et kort utdrag av scenen der læreren (Robin Williams) samler elevene ved bildene av forhenværende elever ved skolen. Læreren siterer poeten Walt Whitman som i diktet O Me! O Life spør seg hva som er hensikten med livet og all lidelsen vi finner her. Svaret lyder:

That you are here – that life exists and identity,
That the powerful play goes on, and you may contribute a verse.
… What will be your verse?

Læreren utfordrer elevene sine: Hva skal din strofe være? Hva skal være ditt bidrag til verden?

Samtal med elevene om hva denne scenen kan si oss om å skape mening i livet.

 • Hvordan forstår dere metaforen og budskapet i denne scenen fra filmen?
 • Kan det å tenke på seg selv som en del av en større helhet, med mulighet for å gi et viktig bidrag, påvirke ens opplevelse av mening i livet?
 • Hva kan menes med uttrykket Carpe diem (Grip dagen) som står sentralt i filmen?
 • I denne filmen er budskapet at du må leve ditt liv og ikke et liv andre velger for deg. Hvordan kan andres press få deg til å leve et liv du ikke selv finner meningsfullt? Er det lett å ta uavhengige valg?
 • Memento mori (husk at du skal dø) er et gammelt latinsk uttrykk. Er det viktig å huske på at livet har en slutt? Hvordan kan det påvirke hvordan vi lever livet?

Øvelser: La elevene tenke over hva de på det nåværende tidspunkt i livet tenker at de ønsker å få gjort før de dør? Kan de lage en liste, i prioritert rekkefølge?

Lag din egen gravtale: Be elevene skrive ned hva de ville ønske at noen skulle si om dem etter deres død. Hva vil de at noen skal huske om dem?  Kan det å gjøre en slik øvelse si oss noe om hva vi synes er viktig i livet?

 Filmsnutt «The real meaning of life»

Vis «The real meaning of life TJOP». Ha en samtale med elevene om påstandene i filmen, og om spørsmålet “Hvordan kan man gi livet mening?”

 • Er livet i utgangspunktet meningsløst, slik det hevdes i denne filmen, eller finnes det en overordnet mening med at vi lever?
 • Er vi mennesker ubetydelige i den store sammenhengen, eller kan det ha betydning hvordan vi lever vårt liv?
 • Hva vil det si å leve i nuet eller gripe øyeblikket?
 • Hvordan forstår du nøkkelsetningen i filmsnutten: «The meaning of life is appreciation»?
 • Hvordan kan det man tror om et liv etter døden, påvirke opplevelsen av livet?
 • Opplever dere av og til at livet er meningsløst?
 • Hva gir dere en følelse av at livet er meningsfullt?

Sosiale medier og tilhørighet

Vis filmen «Are you feeling alone in the world like me» av Steve Cutts. Filmen gir en grell fremstilling av vårt forhold til mobiltelefoner, og viser hvordan skjermavhengigheten i dagens samfunn kan fjerne oss fra hverandre og virkeligheten. Diskuter med elevene om de kjenner seg igjen i noe av det som skildres i filmen. Hva gjør vår mobilbruk med vårt forhold til hverandre? Kan det påvirke vår evne til tilhørighet og tilknytning? Hva gjør det med våre mulighet til å føle at livet er meningsfullt?

 • Hva kan være positivt, og hva kan være negativt med mobilbruk?
 • Hvordan påvirker vår bruk av mobiltelefoner og sosiale medier vårt forhold til andre mennesker?
 • Kan man føle seg mer alene og ensom, og kanskje føle mindre mening i tilværelsen, hvis mye av tiden tilbringes foran en skjerm? Eller kan det også være omvendt?
 • Er det å føle at man hører til viktig for å oppleve mening i livet?
 • Hva er det som gjør at du føler at du hører til i en gruppe, eller på et sted?
 • Hva er det som kan skape nærhet, eller på den annen side en følelse av avstand, til andre mennesker?
 • Er det viktig å ha personlig og direkte kontakt med andre mennesker for å bli glad eller tilfreds? Eller kan man bli like tilfreds av digital kontakt? Er det noen forskjell på disse formene for kontakt?

Er meningen med livet å søke etter lykke?

Se animasjonsfilmen «Happiness» av Steve Cutts og be elevene formulere filosofiske spørsmål ut fra assosiasjoner og tanker de får. Filosofer sammen med elevene rundt spørsmålet “Hva gir lykke i livet?”

 • Hvilke tvilsomme veier til lykke fremstilles i filmen?
 • Hva menes med begrepet «falsk lykke»?
 • Kan man kjøpe lykke for penger?
 • Kan det å søke etter penger og ting gi mening i livet?
 • Kan man bli for opptatt av å bli lykkelig, slik at man blir ulykkelig av å søke lykken?
 • Filmen gir et ganske pessimistisk bilde av menneskets søken etter mening og lykke. Hvordan kunne du laget en lignende film, men også fått fram en strime av håp eller et mer positivt syn på å skape mening i livet?
 • Fortell om en gang du kjente deg lykkelig! Hva kan deres historier om lykke fortelle oss om hva som gir lykke i livet?
 • Er lykke det samme som glede, eller forstår dere disse begrepene forskjellig?

Tilfeldighetenes spill: Er livet styrt av tilfeldigheter, eller ikke? Film: «Sliding doors»

«Sliding Doors» er en britisk-amerikansk romantisk komedie fra 1998. Filmen følger to parallelle historier, som viser hvordan hovedpersonens liv utspiller seg på to ulike måter avhengig av en tilfeldig hendelse. Filmen fremstiller dermed tilfeldighetenes spill i menneskelivet. Vis eventuelt hele eller et klipp fra filmen, eller bruk lignende eksempler.

 • Er livet bestemt av tilfeldigheter, eller er det noe som er forutbestemt?
 • Har vi selv noen kontroll over hvordan livet vårt utvikler seg, eller må vi bare surfe på tilfeldighetenes bølger?
 • Hvor mye av livet vårt påvirkes av våre egne valg, og hvor mye av arv eller tilfeldigheter?

Hva er viktig i livet? Roman: «Doppler» (Erlend Loe)

Les et eller flere utdrag fra boka Doppler, for eksempel s. 24-34 (eventuelt hele boka). Hovedpersonen i boka faller av sykkelen og begynner plutselig å tenke over livet sitt. Han finner ut at det livet han og menneskene rundt ham lever, er fullstendig absurd og meningsløst. Han velger å flytte ut i skogen for å tenke gjennom saker og ting, og han slår seg i lag med en elgkalv …

 • Er det noen måte å leve livet på som er «riktigere» enn noen annen, eller er det helt opp til hver enkelt å fylle livet med hva man vil?
 • Hva betyr det at noe er viktig, eller uviktig, her i livet?
 • Hva er viktig for deg? Hvordan påvirker det vi kaller våre «verdier» hvordan vi lever livet vårt?
 • Er det bare vi selv som avgjør hva som er viktig, eller finnes det noe vi kan kalle “objektive” verdier?
 • Doppler kritiserer vår moderne, materialistiske livsstil, der vi fyller livene våre med ting og bekymringer om ting. Er du enig med ham i denne samfunnsdiagnosen? Kan det at vi er så opptatt av materielle ting skygge for virkelig livsmening?
 • Er det slik at det ofte skal en spesiell hendelse til før vi “våkner” og tenker over hvordan vi egentlig lever livet vårt?
 • Hvordan kan vi unngå å bare “følge strømmen” og isteden ta egne valg om hvordan vi vil leve livet vårt? Er det viktig å unngå gruppepress?

Grublespørsmål

 • Hva betyr det at noe «gir mening» eller «er meningsfylt»?
 • Trenger vi mennesker å finne eller skape en mening med livet for å leve et godt liv?
 • Kan vi mennesker skape mening med tilværelsen helt ut fra oss selv?
 • Hva synes du gjør livet verdt å leve?
 • Finnes det en mening med livet som ikke mennesket selv skaper?
 • Er mening i livet og det å føle lykke noe av det samme, eller er det noe helt forskjellig?
FORFATTER:
Ingun Steen Andersen

Filosofisk praktiker, lektor og master i pedagogikk fra Universitetet i Oslo. Jobber nå som seniorrådgiver i Dembra ved HL-senteret (Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter) i Oslo. Har jobbet ni år i ungdomsskolen og driver i tillegg egen filosofisk praksis. Har bred erfaring og utdanning i filosofi som metode i skolen både fra Norge og England. Ingun har vært tilknyttet Human-Etisk Forbund på prosjektbasis gjennom mange år og har hatt en rekke oppdrag som samtaleleder og kursleder for filosofikonfirmasjon.

TIPS EN KOLLEGA
SKRIV UT